Thành lập, Chia tách, Chuyển đổi, Phá sản

Cần có biện pháp bảo toàn tài sản của doanh nghiệp lâm vào tình trạng phá sản
Góp ý của Văn phòng luật sư Hoàng Long: Cần có biện pháp bảo toàn tài sản của doanh nghiệp lâm vào tình trạng phá sản
Doanh nghiệp
Các dịch vụ Văn phòng Luật sư Hoàng Long đảm nhiệm: 1, Cử luật sư chứng thực việc ký kết hợp đồng, giao nhận tiền, thực hiện hợp đồng kinh tế. 2, Tranh tụng tại Toà án, trọng tài, ...