Giá: 3,000,000VNĐ/tháng
Hình thức tư vấn : Chúng tôi cung cấp cho khách hàng dịch vụ tư vấn pháp luật thường xuyên cho việc giải đáp các thắc mắc của Quý khách hàng thông qua fax, email, điện thoại.

Khi khách hàng có yêu cầu, khách hàng sẽ gửi công văn yêu cầu tư vấn cho Công ty chúng tôi (theo mẫu mà chúng tôi sẽ cung cấp cho khách hàng).

Trong vòng 03 ngày làm việc, chúng tôi sẽ có công văn trả lời cho khách hàng thông qua hình thức fax/email, tùy theo yêu cầu khách hàng.

Trong trường hợp yêu cầu tư vấn của khách hàng là những vụ việc phức tạp, chúng tôi sẽ có công văn trả lời cho khách hàng không quá 07 ngày làm việc. Hình thức trả lời cũng thông qua fax/email hoặc điện thoại, tùy theo yêu cầu khách hàng.

Trong trường hợp yêu cầu của khách hàng là khẩn cấp, chúng tôi sẽ hoàn thành công văn trả lời trong vòng 24 giờ. Tuy nhiên, các trường hợp này không được vượt quá 02 lần/tháng.

Phương thức thanh toán:

Quý khách hàng có thể thanh toán chi phí thông qua tài khoản tại Ngân hàng hoặc dưới hình thức trực tiếp. (Thông tin cụ thể sẽ được cung cấp trong Hợp đồng tư vấn pháp luật thường xuyên của Công ty chúng tôi)