Công trình nghiên cứu khoa học

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp bộ: Người làm chứng và quyền của người làm chứng trong BLTTHS năm 2003
Đề tài nghiên cứu khoa học cấp bộ: Người làm chứng và quyền của người làm chứng trong BLTTHS năm 2003 do Luật sư - Tiến sĩ Phan Thị Hương Thủy thực hiện vào tháng 5/2006