Lĩnh vực hoạt động

Tranh tụng tại tòa án
Tranh tụng tại Trung  tâm trọng tài
Tư vấn pháp luật
Tham gia tố tụng với tư cách đại diện ủy quyền của đương sự
Đại diện ngoài tố tụng
Dịch vụ pháp lý khác