Tổ chức

Công ty TNHH luật Hoàng Long (theo Luật công ty)
Văn phòng Luật sư Hoàng Long (Pháp lệnh luật sư)
Công ty luật TNHH Hoàng Long (theo Luật luật sư)