Góp ý kiến dự thảo Bộ luật dân sự 2015: 6/10 vấn đề trọng tâm đã được đề cập

Ngày cập nhật: 07/06/2016
Bài tham luận đã đóng góp ý kiến cho 6 trong 10 vấn đề trọng tâm cần lấy ý kiến của nhân dân gồm theo hướng ủng hộ với dự thảo: Về trách nhiệm của cơ quan có thẩm quyền trong việc bảo vệ quyền dân sự, về quyền nhân thân của cá nhân, về chủ thể của quan hệ pháp luật dân sự, về thời hiệu và thời hiệu về thừa kế, về hình thức sở hữu, về điều chỉnh hợp đồng khi hoàn cảnh thay đổi.