Hợp đồng cộng tác với Cục trợ giúp pháp lý - Bộ Tư pháp năm 2003

Ngày cập nhật: 29/08/2014
Hợp đồng cộng tác giữa Văn phòng luật sư Hoàng Long - đại diện bởi Luật sư, tiến sỹ Phan Thị Hương Thủy và Cục trợ giúp pháp lý thuộc Bộ Tư pháp - đại diện bởi ông Trần Huy Liệu - Phó cục trưởng vào năm 2003

MyPeYJadQ2fbaRQ94K6VAJEA.jpg
Pb1hBfAW9BJEQSET6RbrLCF4.jpg