Quan điểm về giải quyết vụ Sodezi Long Thành

Ngày cập nhật: 04/07/2014
Quan điểm về giải quyết vụ Sodezi Long Thành: Cần tìm một đơn vị giám định trung lập và có uy tín để xác định mức độ thiệt hại làm cơ sở bồi thường cho những người bị ảnh hưởng

Vụ Sonadezi: Cần lưu ý thời hạn khởi kiện

 - Dân Việt

http://danviet.vn/78172p1c33/vu-sonadezi-can-luu-y-thoi-han-khoi-kien.htm