Tư vấn về việc xây dựng nhà ở nằm trong hành lang an toàn lưới điện

Ngày cập nhật: 02/07/2014
Luật sư Phan Thị Hương Thủy - Giám đốc Công ty Luật TNHH Hoàng Long tư vấn cho ông Long về việc xây dựng nhà ở nằm trong hành lang an toàn lưới điện

Lnv <polov2510@yahoo.com>

27/10/2010

 

tới tôi

Kinh gui luat su!

Thua dat cua nha toi su dung nhieu nam nay, co tuyen day dien 35kv di qua. Tuyen duong day nay moi xay dung 5nam truoc. Khi xay ho khong thoa thuan voi gia dinh toi. Do luc do khong chu y hau qua, gia dinh toi cung khong co y kien gi. Nay toi lam thu tuc xin cap phep xay nha o, khong duoc chap thuan do nam trong hanh lang an toan luoi dien. Kinh mong luat su chi giup cho toi can lam gi va co the khoi kien ben dien luc khong
Toi xin chan thanh cam on
N.V.Long

Phan Thị Hương Thủy <lstshuongthuy@gmail.com>          02/11/2010

tới Lnv
Văn phòng luật sư Hoàng Long đã nhận được câu hỏi của anh và xin trả lời như sau: 
Về hành lang an toàn lưới điện : theo nghị định 106/2005 quy định chi tiết hướng dẫn thi hành luật điện lực thì hành lang bảo vệ đường dây dẫn điện trên không được quy định như sau:

Điều 4. Hành lang bảo vệ an toàn đường dây dẫn điện trên không

1. Hành lang bảo vệ an toàn của đường dây dẫn điện trên không là khoảng không gian dọc theo đường dây và được giới hạn như sau:

a) Chiều dài hành lang được tính từ vị trí đường dây ra khỏi ranh giới bảo vệ của trạm này đến vị trí đường dây đi vào ranh giới bảo vệ của trạm kế tiếp.

b) Chiều rộng hành lang được giới hạn bởi hai mặt thẳng đứng về hai phía của đường dây, song song với đường dây, có khoảng cách từ dây ngoài cùng về mỗi phía khi dây ở trạng thái tĩnh theo quy định trong bảng sau:

 

Điện áp

Đến 22 kV

35 kV

66 – 110 kV

220 kV

500 kV

 

Dây bọc

Dây trần

Dây bọc

Dây trần

Dây trần

Khoảng cách

1,0 m

2,0 m

1,5 m

3,0 m

4,0 m

6,0 m

7,0 m

 

c) Chiều cao hành lang được tính từ đáy móng cột đến điểm cao nhất của công trình cộng thêm khoảng cách an toàn theo chiều thẳng đứng quy định trong bảng sau:

 

Điện áp

 Đến 35 kV

  66 đến 110kV

        220 kV

       500 kV

Khoảng cách

      2,0 m

         3,0 m

        4,0 m

        6,0 m

 

2. Hành lang bảo vệ an toàn các loại cáp điện đi trên mặt đất hoặc treo trên không là khoảng không gian dọc theo đường cáp điện và được giới hạn về các phía là 0,5 m tính từ mặt ngoài của sợi cáp ngoài cùng.

Do anh không nói rõ gia đình anh định xây nhà cao bao nhiêu và đã vượt mức hành lang an toàn chưa nên anh có thể căn cứ vào quy định trên để được xin cấp phép xây nhà.

Tuy nhiên anh có quyền yêu cầu được bồi thường, hỗ trợ đối với nhà đất sống tronh hành lang an toàn lưới điện theo Nghị định 81/2009 sửa đổi bổ sung nghị định 106/2005 về bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp.

1. Nhà ở, công trình phụ phục vụ sinh hoạt của hộ gia đình, cá nhân không phải di dời khỏi hành lang an toàn lưới điện điện áp đến 220 kV như quy định tại khoản 4 Điều 1 Nghị định này thì chủ sở hữu nhà ở, công trình phụ phục vụ sinh hoạt được bồi thường, hỗ trợ do hạn chế khả năng sử dụng và ảnh hưởng trong sinh hoạt. Việc bồi thường, hỗ trợ được thực hiện một lần như sau:

a) Nhà ở, công trình phụ phục vụ sinh hoạt có một phần hoặc toàn bộ diện tích nằm trong hành lang an toàn lưới điện, được xây dựng trên đất đủ điều kiện bồi thường về đất theo quy định của pháp luật, trước ngày thông báo thực hiện dự án công trình lưới điện cao áp được cấp có thẩm quyền phê duyệt, thì được bồi thường, hỗ trợ phần diện tích trong hành lang an toàn lưới điện;

b) Mức bồi thường, hỗ trợ cụ thể do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định nhưng không lớn hơn 70% giá trị phần nhà ở, công trình phụ phục vụ sinh hoạt tính trên diện tích nằm trong hành lang an toàn lưới điện, theo đơn giá xây dựng mới của nhà ở, công trình phụ phục vụ sinh hoạt có tiêu chuẩn kỹ thuật tương đương do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành.

c) Trường hợp nhà ở, công trình phụ phục vụ sinh hoạt được xây dựng trên đất không đủ điều kiện bồi thường về đất theo quy định của pháp luật, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, hỗ trợ dựa trên điều kiện thực tế của từng địa phương.

2. Nhà ở, công trình được xây dựng trước ngày thông báo thực hiện dự án công trình lưới điện cao áp được cấp có thẩm quyền phê duyệt:

a) Nếu chưa đáp ứng các điều kiện quy định tại khoản 1 Điều 6 sửa đổi được quy định tại khoản 4 Điều 1 Nghị định này (gọi là khoản 1 Điều 6 sửa đổi) thì chủ đầu tư công trình lưới điện cao áp phải chịu kinh phí và tổ chức thực hiện việc cải tạo nhằm đáp ứng các điều kiện đó;

b) Trường hợp chỉ bị phá dỡ một phần, phần còn lại vẫn tồn tại, sử dụng được và đáp ứng được các điều kiện quy định tại khoản 1 Điều 6 sửa đổi thì chủ đầu tư công trình lưới điện cao áp có trách nhiệm chi trả, bồi thường phần giá trị nhà, công trình bị phá dỡ và chi phí cải tạo hoàn thiện lại nhà, công trình theo tiêu chuẩn kỹ thuật tương đương của nhà, công trình trước khi bị phá dỡ;

c) Trường hợp không thể cải tạo được để đáp ứng điều kiện quy định tại khoản 1 Điều 6 sửa đổi, mà phải dỡ bỏ hoặc di dời, thì chủ sở hữu nhà ở, công trình được bồi thường, hỗ trợ theo quy định của pháp luật.”

Trân trọng cảm ơn.

--------------
Lawyer, Doctor Phan Thi Huong Thuy
Director of Hoang Long Law Firm
Mobile:+84.903454699
Tel: +84.4.3.9871778
Add: 768 Minh Khai St, Hai Ba Trung Dist, Hanoi, Vietnam
Website: www.lawvietnam.com.vn