Quan điểm luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho 154 người khởi kiện trong vụ án hành chính kiện quyết định của UBND huyện Mỹ Đức

Ngày cập nhật: 18/09/2014
Quan điểm luật sư bảo vệ cho 154 người khởi kiện thuộc các xom 11,12,13,14 thôn Đục Khê, xã Hương Sơn, huyện Mỹ Đức, Hà Nội. Tuy là 154 vụ án hành chính riêng biệt (vì diện tích đất bị thu hồi và số tiền bồi thường khác nhau) nhưng có chung đối tượng khởi kiện hành chính nên quan điểm luật sư là chung

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

-----------------*-------------

QUAN ĐIỂM LUẬT SƯ

Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho 

Ông (Bà) ............................................

Xóm..........., thôn Đục Khê, xã Hương Sơn, huyện Mỹ Đức, Hà Nội

Là người khởi kiện trong vụ án hành chính thụ lý số........./QĐTL-HC ngày ...../.../2012.

 

Kính thưa:    Hội đồng xét xử sơ thẩm- Tòa án Nhân dân huyện Mỹ Đức

Tôi là: Luật sư Phan Thị Hương Thủy

Thuộc Công ty luật TNHH Hoàng Long (Đoàn luật sư TP. Hà Nội) xin trình bày quan điểm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho người khởi kiện vụ án hành chính là ông (bà)..........................................................

Nội dung như sau:

Thứ nhất: Xác định quan hệ pháp luật trong vụ án này.

Theo hồ sơ thể hiện người khởi kiện đã nộp cho tòa án các đơn sau:

-  Ngày 11/4/2012 ông (bà).............có Đơn khởi kiện vụ án hành chính đối với quyết định thu hồi đất số……………/QĐ-UBND của UBND huyện Mỹ Đức với  đề nghị Tòa án giải quyết các nội dung:

1) Hủy Quyết định số..................../QĐ-UBND ngày .../10/2011 thu hồi......................m2 đất nông nghiệp tại xóm ....., thôn Đục Khê, xã Hương Sơn để thực hiện Dự án……..……..….……….............................

vì không đúng trình tự, thủ tục theo quy định của Luật đất đai 

2) Yêu cầu UBND huyện Mỹ Đức bồi thường thiệt hại về vật chất và tinh thần do ban hành quyết định thu hồi đất trái quy định của pháp luật gây thiệt hại cho hộ gia đình ông (bà).

Căn cứ khoản 1 điều 28, khoản 1 điều 29 Luật tố tụng hành chính năm 2010 có hiệu lực từ 1/7/2011 thì yêu cầu khởi kiện của ông (bà) thuộc thẩm quyền của Tòa án Nhân dân huyện Mỹ Đức.

- Ngày 24/8/2012 ông (bà)...............có Đơn bổ sung yêu cầu khởi kiện đối với hành vi hành chính của UBND huyện Mỹ Đức không lập phương án bồi thường, hỗ trợ khi thu hồi đất theo quy định pháp luật với yêu cầu:

1)  UBND huyện Mỹ Đức phải áp dụng giá đất để tính bồi thường, hỗ trợ cho hộ gia đình ông (bà)..............đúng quy định của pháp luật.

          2) Yêu cầu UBND huyện Mỹ Đức bồi thường thiệt hại thực tế do không có đất để gieo mạ với số tiền là.........................đồng.

- Ngày 23/9/2012 ông (bà)………. có Đơn thay đổi yêu cầu Đơn khởi kiện cụ thể: Yêu cầu tòa án hủy một phần quyết định thu hồi đất (do thiếu nội dung giao nhiệm vụ cho UBND xã Hương Sơn thực hiện bồi thường khi thu hồi đất) là trái với Luật đất đai năm 2003 (khoản 1 điều 39). Do quyết định thu hồi đất không có nội dung bồi thường nên gây hậu quả là hộ gia đình ông (bà)............. chỉ được bồi thường theo giá đất năm 2010 (trước khi UBND huyện Mỹ Đức ban hành quyết định thu hồi đất).

- Ngày 3/12/2012 ông (bà)........................có Đơn đề nghị cụ thể về yêu cầu khởi kiện cụ thể:

1) Rút yêu cầu khởi kiện đối với quyết định hành chính về thu hồi đất của UBND huyện Mỹ Đức và rút yêu cầu UBND huyện Mỹ Đức bồi thường thiệt hại do không có đất gieo mạ với số tiền……………đồng để giải quyết riêng tại một vụ án khác.

2) Vẫn giữ yêu cầu khởi kiện đối với hành vi hành chính của UBND huyện Mỹ Đức là không lập phương án bồi thường vào thời điểm quyết định thu hồi đất.

Như vậy, tại phiên tòa hôm nay người khởi kiện vẫn giữ yêu cầu khởi kiện đối với hành vi hành chính của UBND huyện Mỹ Đức: Không lập phương án bồi thường hỗ trợ khi thu hồi………..m2 đất nông nghiệp tại xóm……….thôn Đục Khê, xã Hương Sơn để thực hiện dự án………………………………………………….vào thời điểm UBND huyện Mỹ Đức quyết định thu hồi đất (tháng 11 năm 2011).

Việc ông (bà)………thay đổi, bổ sung, rút một phần yêu cầu khởi kiện trong quá trình tòa án giải quyết vụ án là đúng quy định tại khoản 1 điều 50 và phù hợp với điều 7 Luật tố tụng hành chính quy định về quyền quyết định và tự định đoạt của người khởi kiện vụ án hành chính. Việc rút yêu cầu bồi thường thiệt hại để giải quyết tại 1 vụ án khác cũng là phù hợp với quy định tại điêu 6 Luật tố tụng hành chính.

Yêu cầu khởi kiện cụ thể đối với hành vi của UBND huyện Mỹ Đức không lập phương án bồi thường hỗ trợ cho hộ gia đình ông (bà) ...............bị thu hồi.................m2 đất để thực hiện dự án...........................tại xóm ....thôn Đục Khê, xã Hương Sơn, huyện Mỹ Đức theo Quyết định số..../QĐ-UBND ngày..../11/2011 thẩm quyền giải quyết của tòa án nhân dân huyện Mỹ Đức theo quy định tại khoản 1 điều 28, khoản 1 điều 29 Luật tố tụng hành chính.

Đề nghị HĐXX chấp nhận yêu cầu khởi kiện của ông (bà).....thể hiện tại Đơn yêu cầu cụ thể ngày 3/12/2012 để xem xét giải quyết theo quy định của pháp luật.

Thứ hai: Về thời hiệu khởi kiện vụ án hành chính.

Căn cứ điểm a khoản 2 điều 104 Luật tố tụng hành chính quy định thời hiệu khởi kiện vụ án hành chính là 1 năm kể từ ngày nhận được quyết định hành chính hoặc biết được hành vi hành chính.

  Căn cứ vào các tài liệu có trong hồ sơ vụ án thì thấy: năm 2009 hộ gia đình ông (bà)…………..bị thu hồi …………….m2 để thực hiện dự án ……………………………….lúc đó UBND huyện Mỹ Đức chưa ban hành quyết định thu hồi đất nhưng hộ gia đình ông (bà)……….vẫn được UBND huyện Mỹ Đức chi trả tiền bồi thường +hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp và tạo việc làm mỗi mét vuông đất nông nghiệp bị thu hồi là 648.000đ trong đó: 108.000đ là bồi thường về đất nông nghiệp còn 548.000đ là tiền hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp. tổng cộng là 648.000đ/m2.

Do không đồng ý với giá đất đền bù cũng như diện tích đất bị thiếu, ông (bà)……cùng các hộ dân thuộc các xóm 9, 10, 11, 12, 13, 14 thôn Đục Khê- là những người bị ảnh hưởng của việc lấy đất thực hiện các dự án thuộc trường hợp Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn xã Hương Sơn đã gửi nhiều đơn khiếu nại đến UBND xã Hương Sơn, UBND huyện Mỹ Đức vi phạm những quy định vể trình tự, thủ tục thu hồi, kiểm đếm, đền bù, giải phóng mặt bằng gây thiệt hại cho người đang sử dụng đất. Do không được giải quyết nên chúng tôi đã làm đơn tố cáo gửi đến UBND thành phố Hà Nội.

Ngày 22/07/2011 UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Thông báo số 202/TB-UBND do Phó Chủ tịch Nguyễn Huy Tưởng ký kết luận nội dung tố cáo của công dân về việc UBND huyện Mỹ Đức lấy đất nông nghiệp của các hộ gia đình tại các xóm 9,10,11,12,13,14 thôn Đục Khê để thực hiện 6 dự án trên địa bàn xã Hương Sơn thuộc trường hợp Nhà nước thu hồi đất để phục vụ lợi ích công cộng nhưng không ban hành quyết định thu hồi đất và quyết định phê duyệt bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng đến tận hộ gia đình sử dụng đất nông nghiệp bị thu hồi là hành vi trái pháp luật. Nội dung tố cáo của công dân là đúng. Trách nhiệm thuộc về lãnh đạo của UBND huyện Mỹ Đức.

Trong công văn 202 vẫn có 1 số nội dung mà ông (bà)….không đồng ý trong đó có nội dung xác định việc áp giá bồi thường khi thu hồi đất nên hộ gia đình ông (bà).....vẫn tiếp tục khiếu nại.

Ngày 20/3/2012 hộ gia đình ông (bà)…..nhận đươc văn bản trả lời số 1051 có nội dung: “với các trường hợp có đơn tố cáo về giá bồi thường, phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đã được UBND thành phố kết luận việc bồi thường đã phù hợp với các quy định, chính sách hiện hành hoặc nội dung tố cáo đối với phương án bồi thường là không có cơ sở, nếu công dân còn có đơn UBND huyện Mỹ Đức hướng dấn công dân thực hiện quyền khiếu nại lần đầu, hoặc khởi kiện hành chính theo đúng quy định.” 

       Ngày …./…/2012 hộ gia đình ông (bà) đã gửi đơn khiếu nại đến UBND huyện Mỹ Đức nhưng không được trả lời. Trong thời gian này UBND huyện Mỹ Đức đã gửi quyết định thu hồi đất số ….ra ngày …./11/2011 cho hộ gia đình ông (bà)…….Ngày 11/4/2012 hộ gia đình ông (bà)……..đã nộp đơn khởi kiện vụ án hành chính đối với quyết định thu hồi đất số …….của UBND huyện Mỹ Đức và được tòa án nhân dân huyện Mỹ Đức thụ lý giải quyết. Ngày 24/8/2012 hộ gia đình ông (bà)…đã nộp đơn sửa đổi bổ sung đơn khởi kiện đối với hành vi của UBND huyện Mỹ Đức không lập phương án bồi thường hỗ trợ tại thời điểm ra quyết định thu hồi đất.

          Theo đơn khởi kiện ban đầu ông (bà)….khởi kiện quyết định hành chính ban hành tháng 10 năm 2011 của UBND huyện Mỹ Đức là trong thời hạn khởi kiện. Sau đó ông (bà)….có đơn sửa đổi bổ sung yêu cầu khởi kiện đối với hành vi hành chính của UBND huyện Mỹ Đức không lập phương án bồi thường hỗ trợ tại thời điểm có quyết định thu hồi đất. Như vậy thời điểm xác định biết được hành vi hành chính cũng là thời điểm nhận được quyết định thu hồi đất. Ngoài ra trước khi mở phiên tòa ông (bà)…đã cung cấp chứng cứ chứng minh về thời hiệu khởi kiện đó là văn bản số 1051 ngày …./…2011 của UBND thành phố Hà Nội giải quyết đơn tố cáo của ông (bà)…liên quan đến giá bồi thường khi bị thu hồi đất nông nghiệp thực hiện các dự án tại địa bàn xã Hương Sơn, huyện Mỹ Đức. Văn bản này cũng có thể làm cơ sở để xác định thời hiệu khởi kiện tính từ thới điểm ông (bà)….nhận được quyết định giải quyết của cơ quan có thẩm quyền nhưng không đồng ý với quyết định giải quyết đó.

Như vậy, đối chiếu vào quy định của điều luật nêu trên theo phân tích cả 2 tình huống thì đơn khởi kiện vụ án hành chính của ông (bà)….vẫn nằm trong thời hiệu khởi kiện.

Thứ ba: Về yêu cầu khởi kiện cụ thể.

          Ông (bà)….. yêu cầu tòa án giải quyết hai vấn đế sau:

          1-  Yêu cầu giá tiền bồi thường đối với diện tích ………m2 đất bị thu hồi theo giá đất tại thời điểm  có quyết định thu hồi đất của UBND huyện Mỹ Đức  vào ngày …../…. năm 2011

2- Yêu cầu tính hỗ trợ toàn bộ diện tích đất bị thu hồi  và đất của gia đình tôi là đất nông nghiệp xen kẽ trong khu đân cư nông thôn được xác định tại biên bản xem xét thẩm định tại chố ngày 16/11/2012. Do đó ngoài việc được bồi thường, theo giá đất nông nghiệp, còn được hổ trợ tiền theo giá đất ở trung bình của khu vực theo quy định tại điều 21 nghị định 69 NĐ-CP ngày 13/8/2009.

Căn cứ chứng minh yêu cầu khởi kiện của ông (bà)…………….là có căn cứ và hợp pháp.

Xét yêu câu thứ nhất: Buộc UBND huyện Mỹ Đức phải lập phương án bồi thường, hỗ trợ tại thời điểm có quyết định thu hồi đất (tức là tháng 11 năm 2011) và tính giá bồi thường theo giá đất do UBND thành phố Hà Nội công bố vảo năm 2011.

Theo quy định tại khoản 2 điều 42 Luật đất đai năm 2003 quy định: trường hợp Nhà nước thu hồi đất như sau: Người bị thu hồi loại đất nào thì được bồi thường đất cũng mục đích sử dụng. Nếu không có đất để bồi thường thì được bồi thường bằng giá trị quyền sử dụng đất vào thời điểm có quyết định thu hồi”.

Căn cứ vào lời khai của UBND huyện Mỹ Đức thì việc chi trả tiền bồi thường mỗi mét vuông là 108.000đ theo phương án lập năm 2010 và đến tháng 12 năm 2010 thì đã thực hiện bồi thường xong. Trong khi đến tháng 10 năm 2011 UBND huyện Mỹ Đức mới ban hành quyết định thu hồi …………………m2 đất của hộ gia đình ông (bà)…… để thực hiện dự án.........................

Việc UBND huyện Mỹ Đức không thực hiện thủ tục về lập phương án bồi thường, hỗ trợ khi thu hồi đất của hộ gia đình ông (bà)…………theo quy định của pháp luật nên dẫn đến làm thiếu đất do bỏ qua quy trình kê khai, kiểm đếm tại hiện trường. Theo đơn khởi kiện ông (bà)………………đã trình bày: Về diện tích đất được hỗ trợ:  hộ gia đình tôi chỉ được .......m2 (diện tích này vẫn thiếu so với diện tích được giao theo Nghị định 64 -thiếu khoảng 14m2/1 nhân khẩu). 

Như vậy việc bồi thường theo đơn giá như nêu trên là không có căn cứ vì lúc đó UBND huyện Mỹ Đức chưa ban hành quyết định thu hồi đất và là trái với khoản 2 điêu 42 Luật đất đai.

Xét yêu cầu thứ hai: Yêu cầu khoản hỗ trợ đất nông nghiệp xen kẽ trong khu dân cư.

Ngoài ra, tại thời điểm tháng 10 năm 2010, ông (bà)….chỉ được hưởng khoản hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp (bằng 5 lần mức giá 108.000 đ/1m2) là 548.000đ/m2. Ngày 16/11/2012 vừa qua theo yêu cầu của những người khởi kiện, tòa án nhân dân huyện Mỹ Đức đã tiến hành xem xét thẩm định tại chỗ 6 dự án trong đó có dự án……………….lấy đất của ông (bà)…thì xác định diện tich đất bị thu hồi của ông (bà)………nằm trong khu dân cư nông thôn. Do đó căn cứ khoản 2 điều 21 Nghị định 69/2009/NĐ-CP ngày 13/8/2009 của Chính phủ quy định bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư quy định: “ Hộ gia đình…bị thu hồi đất nông nghiệp trong khu dân cư nông thôn …thì ngoài việc được bồi thường theo giá đất nông nghiệp còn được hỗ trợ từ 20 đến 50% giá đất ở trung bình của khu vực có đất thu hồi”.

Vào thời điểm tháng 10 năm 2011 –thời điểm ban hành quyết định thu hồi đất khu vực có đất bị thu hồi đã hình thành con đường Tiên Mai –Đục Khê và xung quanh quần thể các công trình công cộng là khu dân cư nông thôn nên giá đất ở cạnh khu vực đó còn được UBND thành phố xem xét theo quy định tại điều 11 Luật đất đai không phụ thuộc vào Bảng giá đất do UBND thành phố công bố vào đầu năm 2011.

Căn cứ vào tài liệu có trong hồ sơ vụ án thì thấy trong số tiền 648.000đ/m2 của ông (bà)….chưa có tiền hỗ trợ đất nông nghiệp theo quy định tại khoản 2 điều 21 Nghị định 69 như nên trên.

Căn cứ Quyết định 50 của UBND thành phố Hà Nội thì hộ gia đình sử dụng đất nông nghiệp trong khu dân cư nông thôn sẽ được hỗ trợ bẳng ……..% giá đất ở trung bình của khu vực có đất bị thu hồi tại thời điểm 2011.

Như vậy, việc ông (bà)….yêu cầu UBND huyện Mỹ Đức phải tính thêm tiền bồi thường hỗ trợ khi thu hồi………m2 đất của ông (bà) để thực hiện dự án……………….là đúng quy định của pháp luật và đúng như quan điểm của vị đại diện UBND huyện Mỹ Đức tại buổi đối thoại là “cái gì có lợi cho dân thì làm” nên đề nghị tòa án chấp nhận yêu cầu khởi kiện buộc UBND huyện Mỹ Đức phải làm lại phương án bồi thường hỗ trợ tại thời điểm có quyết định thu hồi đất.

          Đề nghị của luật sư

Căn cứ vào tài liệu chứng cứ có trong hồ sơ vụ án, căn cứ vào phân tích như nêu trên đề nghị HĐXX chấp nhận yêu cầu khởi kiện của ông (bà)……….đối với hành vi hành chính của UBND huyện Mỹ Đức ra quyết định thu hồi …………..m2 đất của hộ gia đình ông (bà)…..để thực hiện dự án…………………..tại thôn Đục Khê, xã Hương Sơn nhưng không lập phương án bồi thường hỗ trợ vào thời điểm có quyết định thu hồi đất (tháng 11 năm 2011).

Đề nghị tòa án buộc UBND huyện Mỹ Đức phải lập phương án bồi thường hỗ trợ tính lại giá đất bồi thường cho hộ gia đình ông (bà)….theo giá đất do UBND thành phố Hà Nội công bố vào đầu năm 2011 đồng thời phải hỗ trợ đất nông nghiệp xen kẽ trong khu dân cư bằng 30% giá đất ở trung bình tại khu vực đối với toàn bộ diện tích bị thu hồi để thực hiện dự án…………………………………………..

Xin trân trọng cảm ơn.

                       Hà Nội, ngày….tháng 12 năm 2012.

         Luật sư

         (đã ký)

Phan Thị Hương Thủy


Một số  hình ảnh:

DSCF4152.jpg

DSCF4148.JPG

DSCF4149.jpg

DSCF4153.jpg

Luật sư Phan Thị Hương Thủy tham gia phiên đối thoại giữa những người khời kiện với UBND huyện Mỹ Đức

IMG_1384.jpg

IMG_1383.jpg

Luật sư Phan Thị Hương Thủy cùng ăn cơm nắm muối vừng lúc nghỉ trưa với bà con

PC101879.JPG

IMG_1731.JPG

PC101886.JPG

PC101885.JPG

PC101901.JPG

Luật sư Phan Thị Hương Thủy tham gia phiên tòa sơ thẩm và phúc thẩm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho 153 người khời kiện vụ án hành chính

DSCF4067.JPG

DSCF4039.JPG

DSCF4042.JPG

DSCF4051.JPG

Một số hình ảnh quang cảnh tình trạng 6 dự án thu hồi đất trên địa bàn xã Hương Sơn bị người dân 6 xóm thôn Đục Khê khiếu kiện hành chính từ 2009 đến nay

So do 6 du an.bmp

Sơ đồ 6 dự án thu hồi đất trên địa bàn xã Hương Sơn bị người dân 6 xóm thôn Đục Khê khiếu kiện hành chính