Đại diện theo ủy quyền ngoài tố tụng

Ngày cập nhật: 24/07/2011
Thực hiện các dịch vụ pháp lý miễn phí hoặc phí thấp là một trong những hoạt động của Văn phòng luật sư Hoàng Long. Đối tượng phục vụ là những người có hoàn cảnh khó khăn, người già cô đơn, không nơi nương tựa, trẻ em lang thang cơ nhở, vị thành niên trong các vụ án hình sự...

Thực hiện các dịch vụ pháp lý miễn phí hoặc phí thấp là một trong những hoạt động của Văn phòng luật sư Hoàng Long.
Đối tượng phục vụ là những người có hoàn cảnh khó khăn, người già cô đơn, không nơi nương tựa, trẻ em lang thang cơ nhở, vị thành niên trong các vụ án hình sự...

Hình thức trợ giúp pháp lý:

    * Trực tiếp tại Văn phòng
    * Trên cơ sở các hợp đồng cộng tác viên ký với các tổ chức trợ giúp pháp lý của Sở tư pháp và Bộ tư pháp

      Ngày 02/01/2003, Văn phòng luật sư Hoàng Long đã ký Hợp đồng cộng tác viên với Trung tâm trợ giúp pháp lý - Sở Tư pháp và Cục trợ giúp pháp lý - Bộ tư pháp về trợ giúp lý trong các vụ việc đại diện, bào chữa, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho đối tượng trợ giúp lý trước Toà án. Từ đó đến nay, chúng tôi đã cử luật sư tham gia trợ giúp pháp lý cho các đối tượng thuộc diện được trợ lý chủ yếu là các đối tượng thuộc diện chính sách, người nghèo, phụ nữ…

Danh sách luật sư là cộng tác viên:

    * Luật sư Phan Thị Hương Thuỷ
          o Ngày sinh: 11/5/1959
          o Điện thoại: 9712632
          o Di động: 0903454699
          o Email: hoanglonglaw@yahoo.com.
          o Địa chỉ:768 Minh Khai - Hai Bà Trưng - Hà Nội

    * Luật sư Đào Triệu Mỹ Dung
          o Ngày sinh: 15/8/19
          o Di động: 0913518862
          o Email: mydungdaotrieu@yahoo.com